Składamy petycję o odwołanie Jakuba Lewickiego ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Realizując cele statutowe Warszawskiego Forum Samorządowego, w oparciu o zagwarantowane ustawą zasadniczą prawo każdego obywatela do składania petycji, wniosków, skarg (art. 63 Konstytucji) a także w oparciu o art. 2 i 4 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r.  Prawo o petycjach oraz w związku z art. 91 ust. 1a  Ustawy  z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

zarzucając

Mazowieckiemu Konserwatorowi Zabytków, Panu Jakubowi Lewickiemu pełnienie przez niego zadań określonych Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w sposób nienależyty, nierzetelny, wewnętrznie sprzeczny, a w konsekwencji będący ze szkodą dla zrównoważonego i harmonijnego rozwoju m.st. Warszawy

wnosimy o

podjęcie wszelkich prawem przewidzianych i koniecznych czynności skutkujących odwołaniem Pana Jakuba Lewickiego ze stanowiska Mazowieckiego Konserwatora Zabytków,

Mając na uwadze skorelowany z prawem do petycji obowiązek organów władzy publicznej przyjęcia i rozpoznania petycji, a także zwracając uwagę na uprawnienie obywateli tworzących wspólnoty samorządowe do partycypacji społecznej w zarządzaniu publicznym apelujemy o podjęcie rzeczywistych i adekwatnych działań odzwierciedlających powyższy postulat przedstawicieli społeczności lokalnej.

UZASADNIENIE

Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Wojewodo,

Warszawskie Forum Samorządowe jako organizacja skupiająca ludzi, którym nie jest obojętny los wspólnoty samorządowej Warszawy, jako organizacja, która za cel stawia sobie zrównoważony i świadomy rozwój stolicy, wreszcie, jako organizacja uczestnicząca czynnie i merytorycznie w dialogu mieszkańców, nie może pozostać bierna wobec sposobu sprawowania urzędu przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, Pana Jakuba Lewickiego, tj. ze szkodą dla rozwoju i przyszłości m.st. Warszawy.

Warszawskie Forum Samorządowe z narastającym zaniepokojeniem obserwuje działalność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pana Jakuba Lewickiego. Jego coraz bardziej niezrozumiałe decyzje są od dłuższego czasu główną barierą w rozwoju m.st. Warszawy. Nasze miasto potrzebuje konserwatora, który będzie potrafił pogodzić niezbędną dbałość o dziedzictwo architektoniczne i kulturowe z potrzebami rozwoju i modernizacji Warszawy. Taką osobą nie jest niestety Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pan Jakub Lewicki.

Jednym z ustawowych zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków jest wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych (art. 91 ust 4 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).  Niestety, mnożyć można przykłady wydawania przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, Pana Jakuba Lewickiego, decyzji i opinii wewnętrznie sprzecznych. Stałą praktyką obecnego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest najpierw pozytywne opiniowanie projektów inwestycyjnych, a następnie uporczywe ich blokowania na etapie szczegółowych uzgodnień.

Jednym z wielu przykładów wykonywania obowiązków przez Pana Jakuba Lewickiego w sposób sprzeczny, nie licujący z powierzonym mu urzędem, jest przebudowa ul. Środkowej na warszawskiej Pradze na tzw. woonerf, według wybranego w konkursie projektu. Co istotne, sam Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pan Jakub Lewicki pozytywnie zaopiniował projekt w powyższym zakresie. Mimo to, konserwator blokuje teraz przebudowę ulicy, na którą wcześniej sam wyraził zgodę.

Powyższa inwestycja przygotowywana była kilka lat kosztem niemałych środków z pieniędzy publicznych i ma niebagatelne znaczenie dla wizerunku i rozwoju nie tylko warszawskiej Pragi, ale także ważna jest dla postrzegania Warszawy jako miasta hołdującego i kultywującego tradycję, a jednocześnie miasta wychodzącego na przeciw innowacyjnym rozwiązaniom.

Brak logiki w realizowaniu zadań ustawowych przez Pana Jakuba Lewickiego nie ma charakteru incydentalnego. Jest też wiele innych przykładów patologicznych działań urzędu konserwatora wojewódzkiego. Dość wspomnieć o notorycznej i skandalicznej wręcz przewlekłości postępowań w podległym mu Mazowieckim Urzędzie Ochrony Zabytków czy też o dokonywaniu wpisów do rejestru zabytków „po uważaniu”, bez najmniejszego merytorycznego uzasadnienia. Nie może być przyzwolenia na takie destrukcyjne działanie.

W efekcie działań pana Jakuba Lewickiego dalszy, niezbędny rozwój m.st. Warszawy jest poważnie zagrożony. Konserwator blokuje konieczne w naszym mieście zmiany, zaś swoją niespójną i pozbawioną wszelkiej logiki polityką odstrasza od naszego miasta poważnych inwestorów.

Konieczne jest podjęcie natychmiastowych, adekwatnych działań. Konieczne jest odwołanie pana Jakuba Lewickiego ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz o zastąpienie go osobą rzetelną, kompetentną i rozumiejącą potrzeby tak złożonego organizmu, jakim jest miasto stołeczne Warszawa.

Apelujemy o wsłuchanie się w głos przedstawicieli społeczności lokalnej. Apelujemy o podjęcie rzeczywistych działań. Nasza petycja, to nie tylko zwrócenie uwagi na problem, ale przede wszystkim urzeczywistnienie prawa, za pomocą którego obywatele mogą realnie oddziaływać na władzę publiczną. Świadome społeczeństwo winno czynnie partycypować w sprawowaniu władzy publicznej.

Składając niniejszą petycję na ręce Pani Minister i Pana Wojewody ufamy, że tak jak i nam, także i Państwu nie jest obojętny los m.st. Warszawy.

Oczekujemy, iż w konsekwencji niniejszej petycji zarówno Pani Minister jak i Pan Wojewoda, realizując ustawowe prawa i obowiązki Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Mazowieckiego, podejmą wszelkie konieczne i adekwatne działania, a w konsekwencji spowodują odwołanie Pana Jakuba Lewickiego z funkcji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z poważaniem,
Grzegorz Gruchalski
Przewodniczący Warszawskiego Forum Samorządowego

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *